Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

XI 108. ΑΝΩΝΥΜΟΥΚόνων δίπηχυς, ἡ γυνὴ δὲ τεσσάρων·
ἐν τῇ κλίνῃ δὲ τῶν ποδῶν ἰσουμένων,
σκόπει, Κόνωνος ποῦ τὸ χεῖλος ἔρχεται.

Κόνων, το ύψος σου δυο πήχες -
τέσσερις, της γυναίκας που είχες.
Ίσια στην κλίνη αν σας βάλναν
Κόνων, τα χείλη σου πού φτάναν;...